Novorossiysk

Photographed by

Torgachkin

The cruiser "Mikhail Kutuzov". Quay Admiral Serebryakov. Port of Novorossiysk. Russia

Comments

No comments yet