#71 DestinoDestino 211
#72 MejeanMejean 210
#73 sergey.volksergey.volk 209
#74 indiashippingindiashipping 204
#75 kelgelskelgels 189
#76 AKAK 181
#77 VsevolodVsevolod 180
#78 sandro-997sandro-997 172
#79 AlexM73AlexM73 170
#80 aleksandr_maleksandr_m 168